Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Een karakteriserings- of afbakeningsonderzoek door SGS resulteert in een volledige afbakening van de vervuiling van uw locatie zodat u de juiste saneringsoplossing kunt kiezen. Bel ons vandaag nog voor meer informatie.

Als u de geschiedenis van uw terrein kent en nadat u een eerste oriënterend onderzoek hebt uitgevoerd, kan het belangrijk zijn de mogelijke vervuiling daarvan nader te onderzoeken. In dat geval kan een diepgaander onderzoek – een karakteriserings- of afbakeningsonderzoek – noodzakelijk zijn. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de toestand van bodem en grondwater; aan de hand van de uitkomsten daarvan kunt u dan de juiste strategie voor de sanering van het terrein bepalen.

Een karakteriserings- of afbakeningsonderzoek kan meerdere onderzoeksfasen omvatten om meer over de ernst van de vervuiling of verontreiniging te weten te komen. Wij gaan met dit onderzoek net zo lang door tot de volle omvang van de verontreinging bekend is. Dit kan inhouden dat we peilbuizen installeren en bodem- en grondwatermonsters nemen of ook andere technieken toepassen als de situatie daarom vraagt.

Soms verlangt een karakteriseringsonderzoek nog uitvoeriger onderzoekingen, zoals diepe boringen in de bodem en de rotslagen daaronder, doordringbaarheids- en traceerbaarheidstests, granulometrische bodemtests en metingen om de richting en snelheid van grondwaterstromen te bepalen.

Bel ons vandaag nog – ons excellente karakteriseringsonderzoek garandeert u een accurate beoordeling van de vervuiling van uw terrein of locatie en de meest kosteneffectieve en efficiënte oplossing voor de sanering daarvan.