Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

Bij afvalenergiecentrales (AEC) ontstaan verbrandingsresten. In Nederland jaarlijks zo’n 2 miljoen ton. Van de resten die overblijven, heeft bodemas met ongeveer 1 miljoen ton het grootste aandeel. Het steenachtige materiaal wordt ingezet als secundaire bouwstof. Het dient onder meer als fundering en ophoogmateriaal onder wegen. Gebruik ervan is duurzaam; het bespaart het gebruik van zand en grind. Onbehandelde bodemas is echter een IBC bouwstof, IBC staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren. Dit betekent dat het toegepaste materiaal moet worden ingepakt om te voorkomen dat bepaalde stoffen zich verspreiden.

Green Deal

De afvalsector spant zich in om bodemas schoner te maken. Met de overheid is in een Green Deal afgesproken dat uiterlijk op 1 januari 2017 minstens de helft van de bodemas wordt toegepast als schone bouwstof buiten de huidige IBC-categorie van het Besluit bodemkwaliteit. Daarvoor is het nodig dat de kwaliteit van de bodemas zodanig verbetert, dat een bouwstof ontstaat die zonder isolatiemaatregelen kan worden toegepast. In de Green Deal is tevens afgesproken dat de afvalenergiecentrales de komende jaren een hoger percentage non-ferrometalen terugwinnen: minimaal 75 procent uit de fractie > 6 mm. Bodemas zit vol waardevolle grondstoffen die niet verbranden: vooral non-ferrometalen, zoals koper, nikkel en aluminium maar ook sporen van edele metalen zoals zilver en goud. In geavanceerde scheidingsinstallaties worden deze metalen er met magneten, eddy current-installaties, brekers en zeven uitgehaald. Door nieuwe innovatieve technieken weten afvalbedrijven de materialen steeds nauwkeuriger te scheiden.

 

Analysemethode

Om het metaalbestanddeel in de bewerkte bodemas eenduidig te kunnen meten heeft de Vereniging Afvalbedrijven (VA) in samenwerking met SGS INTRON, Tauw en TU Delft de beschikbare kennis en praktische ervaring gebundeld in een branche voorschrift die op 22 juni j.l. als Nederlands Technische Afspraak (NTA) door NEN is gepubliceerd: NTA 8191 - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC non-ferro concentraat. Uit een ringonderzoek waaraan leden van de VA hebben deelgenomen, is gebleken dat de methode geschikt is voor het betrouwbaar analyseren van het metaalbestanddeel in bodemas en in hiervan afgeleide fracties. Met deze NTA kan het ferro en non-ferro bestanddeel worden geanalyseerd in monsters met een korrelgrootte vanaf 1 mm en groter. Non-ferro kan verder nog worden onderscheiden in lichte metalen zoals aluminium en in een zware fractie zoals koper en nikkel.

 

Kwaliteitsverbetering

Met het beschikbaar komen van deze NTA kan het effect van de kwaliteitsverbetering van de bodemas op eenduidige en onafhankelijke wijze worden vastgesteld. De inzichten op basis van deze meetresultaten kunnen bovendien een belangrijke impuls geven aan een verdere verbetering van het opwerkproces van bodemas, ook van de fracties < 6 mm. Voor de opwerking van de fijne fractie zijn op dit moment slechts een beperkt aantal technieken beschikbaar die verder moeten worden geoptimaliseerd. Voor deze fijne fractie zullen de AEC’s nagaan welke methoden beschikbaar zijn en vervolgens voor het einde van de looptijd van de Green Deal in overleg met de Rijksoverheid een doelstelling formuleren. Een betrouwbare en gevoelige analysemethode is hierbij onmisbaar.