Skip to Menu Skip to Search Contact Netherlands Websites & talen Skip to Content

SGS Nederland mag vanaf 1 januari 2020 alleen nog audits tegen de nieuwe ISO 45001-norm uitvoeren.

Veiligheidscultuur

Op 12 maart 2017 is de ISO 45001-standaard gepubliceerd en gelijktijdig is vastgesteld dat het OHSAS 18001-schema, waarvoor de ISO 45001 de feitelijke opvolger is, per 12 maart 2021 wordt beëindigd.

Om voor alle certificaten de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 tijdig af te ronden zal SGS Nederland vanaf 1 januari 2020 alleen nog audits tegen de nieuwe ISO 45001-norm uitvoeren. Alle audits tegen de ISO 45001:2017 norm, zullen plaatvinden onder UKAS-accreditatie. Hiervoor zullen wij u voorafgaand aan de audit een aangepaste offerte toesturen.

 

Initiële certificatie-audits ISO 45001

Vanaf 1 januari 2020 worden alle initiële (fase 1 en fase 2) audits alleen nog maar op basis van de ISO 45001:2017-norm uitgevoerd.

 

Hercertificatie-audits  ISO 45001

Hercertificatie-audits worden vanaf 1 januari 2020 alleen nog maar uitgevoerd op basis van de ISO 45001:2017-norm. Voor de migratie wordt de daarvoor benodigde extra tijdsduur (gemiddeld 1 dag) ingepland en doorgevoerd.

 

Opvolgingsbezoeken  ISO 45001

Vanaf 1 januari 2020 zullen alle opvolgingsbezoeken alleen nog op basis van de ISO 45001-norm worden uitgevoerd. Hiervoor zal er bij elk eerstvolgend opvolgingsbezoek bijkomende migratietijd worden ingepland om de nieuwe of gewijzigde vereisten vanuit de ISO 45001 te beoordelen. De extra tijd voor de migratiebeoordeling is normaal gesproken 1 mandag. Bij uitgifte van het nieuwe certificaat voor ISO 45001:2017 wordt de looptijd van het huidige certificaat onder OHSAS 18001 aangehouden. De einddatum van het nieuwe ISO 45001-certificaat blijft dus gelijk aan die van het huidige OHSAS 18001-certificaat.

 

Scenario 1

 • Er worden geen of slechts minor tekortkomingen tegen de nieuwe norm vastgesteld.

 • De certificaathouder dient op basis hiervan een actieplan in, om aan te geven welke correctieve en corrigerende maatregelen uitgevoerd gaan worden. De auditor beoordeelt dit actieplan en geeft bij akkoord een positief advies voor de omzetting van de certificatie naar de ISO 45001. Na beoordeling van de file door de certificatieraad, volgt een certificaat tegen de nieuwe norm.

   

Scenario 2

 • Er worden major tekortkomingen vastgesteld ten aanzien van de ISO 45001.

 • Als deze major tekortkomingen ook major tekortkomingen tegen de oude normversies zijn, worden deze op de gebruikelijke wijze binnen 3 maanden door middel van een (schriftelijk) bijkomend onderzoek opgevolgd.

 • Als deze tekortkomingen slechts betrekking hebben op de aanvullende eisen vanuit de ISO 45001 en geen afwijking betekenen ten opzichte van de OHSAS 18001 dan worden deze als (major) tussen haakjes aangeduid. Voor de opvolging hiervan wordt meer tijd gegund en ondertussen blijft het lopende OHSAS 18001-certificaat geldig. Op basis van een (schriftelijk) bijkomend onderzoek worden de (major) tekortkomingen opgevolgd en volgt uiteindelijk alsnog een certificaat tegen de
  ISO 45001.

 • Als deadline voor het afsluiten van deze (major) tekortkomingen geldt: 1 januari 2021.

 • Het auditteam zal op basis van bewijs hiervan, uiterlijk 1 februari 2021 een aanbeveling uitbrengen aan de certificatieraad om te bevestigen of omzetting van het bestaande OHSAS 18001-certificaat naar ISO 45001 alsnog kan worden doorgevoerd.

 • Op basis hiervan kan door de certificatieraad de besluitvorming over de overgang naar de ISO 45001 voor of op 12 maart 2021 worden afgerond.