SGS Environmental Analytics

Zorg voor ons Milieu

Zorg voor ons Milieu

SGS Environmental Analytics is één van de grootste onafhankelijke laboratoria van Europa, met meerdere kantoren verspreid over Europa. De milieudivisie in Rotterdam biedt alle support en services die noodzakelijk zijn voor de Nederlandse markt. De milieuanalyses worden meestal uitgevoerd in het laboratorium in Rotterdam, maar kunnen wanneer nodig ook uitbesteed worden naar één van de andere Europese SGS-Laboratoria. Dankzij haar pan-Europese organisatie, is SGS Environmental Analytics in staat om analyses en logistieke oplossingen op maat te leveren, teneinde haar Europese klanten optimaal te ondersteunen. In het kort: your partner in analysis, lokaal en pan-Europees.

SGS Environmental Analytics biedt laboratoriumanalyses van hoge kwaliteit en een zeer breed scala aan gepersonaliseerde diensten. Dit met als doel: toegevoegde waarde aan onze klanten te bieden.

SGS Environmental Analytics biedt u de volgende diensten:

 • Deskundige en klantvriendelijke klantenondersteuning
 • Hoge leverbetrouwbaarheid van analyseresultaten
 • Spoedservices
 • Gebruikersvriendelijke data communicatie(@mis)
 • Eigen koeriersdienst
 • Monsterdepots door heel Nederland
 • Gratis monsterverpakkingen
 • Gekoelde opslagruimte

Het SGS Environmental Analytics laboratorium in Rotterdam is een zeer modern laboratorium voorzien van de laatste state-of-the-art-apparatuur en geaccrediteerd conform EN ISO/IEC 17025:2017 onder no. L028. SGS is ook gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance voor ISO 9001:2015. Voor aanvullende informatie over accreditaties en erkenningen van SGS Environmental Analytics kunt u de navigatie-balk gebruiken. Daarmee vindt u ook meer informatie over analyses, matrices, IT support en services.

SGS Environmental Analytics

Milieuanalyses

Milieuanalyses

Chemie/ Organisch/ Anorganisch

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van de samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.

Meer informatie

Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels.

Meer informatie

Uitloogonderzoek

Bepalen van de emissie van anorganische en/of organische componenten in vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen.

Meer informatie

Soil²Control

Meer dan 200 verbindingen geanalyseerd in één pakket.

Meer informatie

AS3000

Sinds 1 juli 2007 is het Accreditatieschema 3000 (AS3000) in werking getreden.

Meer informatie

AP04

Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is duurzaam bodembeheer.

Meer informatie

Chemie/ Organisch/ Anorganisch

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van de samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.

Het brede scala aan chemische analyses bevat onder andere: Anionen/ Kationen/ pH/ Electrische geleidbaarheid/ Cyaniden/ Chemisch zuurstofverbruik/ Biologisch zuurstofverbruik/ Nutriënten

Organische chemie is de tak van de chemie die zich bezighoudt met organische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die koolstofatomen en waterstofatomen bevatten. De term organisch is oorspronkelijk aan deze groep verbindingen gegeven omdat deze moleculen in levende wezens voorkomen. SGS Environmental Analytics biedt u een zeer breed scala van analyses op organische componenten. Hieronder treft u enkele voorbeelden: Minerale olie/ (Vluchtige) aromatische verbindingen/ PAK/ CKW/ Bestrijdingsmiddelen/ Alkyl- en chloorfenolen/ Alcoholen/ Glycolen

Anorganische chemie is de tak van de chemie die zich bezig houdt met anorganische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die normaal gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen, zouten, metalen, maar ook water. Maar ook verbindingen mét koolstof kunnen anorganisch zijn, zoals kooldioxide. De scheiding tussen organisch en anorganisch is niet altijd volledig duidelijk, hoewel organische chemie zich vooral op de chemie van het element koolstof richt. De twee aangeboden hoofdcategoriën zijn: Deeltjesgrootte/ Zware metalen

Neem contact op

Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. De naam asbest komt van het Griekse woord “asbestos” dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. Een juiste naam voor dit mineraal, omdat asbest bestand is tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Asbest is sterk en flexibel tegelijk, slijtvast en thermisch, elektrisch en geluidsisolerend. In vergelijking met synthetische vezels (Man Made Mineral Fibers) is asbest een goedkope grondstof. Asbest wordt gewonnen uit gesteente, waarbij dit gesteente wordt verkleind. Hierbij komen de asbestdeeltjes vrij.

Tussen 1940 en 1993 is in Nederland heel veel asbest toegepast in de bouw. Voorbeelden zijn: asbestcement, onderlagen van vloerbedekkingen, kitten, betonlijmen, verven en dakbedekkingsbitumen. Bovendien is het veel gebruikt voor brandisolatie en ter bescherming tegen hitte. Daarnaast is asbest veelvuldig toegepast in apparaten, transportmiddelen, constructies en installaties (broodroosters, schepen, auto’s, vrachtwagens, treinstellen, wegen en liftinstallaties.

Analyses

Voor de analyse van een monster op de aanwezigheid en concentratie van asbest zijn vier microscopische technieken beschikbaar:

 • Stereomicroscoop: de stereomicroscoop wordt gebruikt voor een eerste visuele screening van de asbestverdachte materialen. Bij een vergroting van 5 – 60 maal wordt gekeken of het materiaal vezels bevat, die mogelijk asbest kunnen zijn. Na de identificatie wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid asbest (m/m%).
 • Polarisatiemicroscoop: met de polarisatiemicroscoop kan in een groot aantal gevallen worden vastgesteld of een verdachte vezel inderdaad asbest is. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van optische eigenschappen van asbestvezels als brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht. Er wordt gewerkt met vergrotingen tussen 100 en 500 maal.
 • Fasecontrastmicroscoop: met behulp van de fasecontrastmicroscoop kunnen vezels worden geteld. De techniek wordt gebruikt om vezels te tellen op luchtbemonsterde filters.
 • Elektronenmicroscoop: met de elektronenmicroscoop kan een zeer sterke vergroting van vezels worden gemaakt (tot > 25.000 maal). In combinatie met röntgendiffractie kan worden vastgesteld uit welke elementen de aangetroffen vezel bestaat. Hierbij wordt gekeken naar Si, Mg, Fe,Ca, Na, Mn en Al en in het bijzonder naar hun onderlinge verhoudingen, die karakteristiek zijn voor een bepaalde asbestsoort.

SGS Environmental Analytics werkt volgens de volgende normen:

 • Ontwerp-NEN 5707 (grond- en waterbodemmonsters): als in de fractie > 4 mm niet-hechtgebonden asbestmaterialen worden aangetroffen, dan is het verplicht de kleinste fractie (deeltjes <500 micrometer) te onderzoeken.
 • ontwerp-NEN 5896 (monsters van materialen): aantonen en identificeren van asbest met behulp van stereo- en elektronenmicroscopie. Bij twijfel is eventueel identificatie met behulp van elektronenmicroscopie mogelijk.
 • ontwerp-NEN 5897 (bouw- en sloopafval en puingranulaat): als in de fractie > 4 mm niet-hechtgebonden asbestmaterialen worden aangetroffen, dan is het verplicht de kleinste fractie (deeltjes <500 micrometer) te onderzoeken met de elektronenmicroscoop.

SGS Environmental Analytics beschikt over alle genoemde microscopen en is daarom in staat alle (door RvA geaccrediteerde!) analyses geheel conform de daarvoor geldende NEN-normen uit te voeren.

Neem contact op

Uitloogonderzoek

Bepalen van de emissie van anorganische en/of organische componenten in vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen.

Wat is uitloging?

De afgifte van anorganische en/of organische componenten uit materialen door statisch of dynamisch contact met een uitloogvloeistof.

Wat is het doel van een uitloogproef?

Het onderzoeken van materialen op mogelijk verontreinigende stoffen die in het milieu terecht kunnen komen over een langere periode (tot 100 jaar).

Een indicatie krijgen over de mobiliteit van de te onderzoeken stoffen in relatie met de tijd. Een indicatie krijgen van de neutraliserende capaciteit van het materiaal. Uitloogproeven worden uitgevoerd op monolitische en granulaire, vaste, grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen.

Soorten testen

 • Kolomproef: Proef waarmee het uitlooggedrag van poeder- en korrelvormige materialen kan worden gesimuleerd als functie van de L/S-waarde over een L/S-traject van 0.1 tot 10 l/kg. De totale emissie bij L/S 10 is de maximale hoeveelheid, uitgedrukt in mg/kgDS, die over een periode van 60 tot 100 jaar uitloogt.
 • Diffusieproef: De diffusieproef is een statische proef om het uitlooggedrag van monolitische en vormgegeven (bouw)materialen te bepalen. De emissie is de maximale hoeveelheid, uitgedrukt in mg/m2, die over een periode van 60 to 100 jaar uitloogt.
 • CEN-test: De CEN-test geeft informatie over het uitlooggedrag van granulair materiaal, waarbij de emissie, uitgedrukt in mg/kgDS, gemeten wordt in L/S 10.
 • Beschikbaarheidstest: De beschikbaarheidstest geeft een totaal beeld van de maximale uitloging van componenten, uitgedrukt in mg/kgDS, bij een L/S 100. Deze test is een “worst-case-scenario”. Tevens wordt hiermee de neutraliserende capaciteit van het materiaal weergegeven.

Neem contact op

Soil²Control

Bent u op zoek naar een breed scala aan verbindingen, snelle analysetermijnen, kleine monsterhoeveelheden en vooral naar een screening met lage detectiegrenzen die geschikt is voor monsters afkomstig van complexe locaties of van locaties zonder geschiedenis? Dan is Soil²Control voor u. Met het Soil²Control pakket worden meer dan 200 verbindingen geanalyseerd, waaronder PCB's, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, koolwaterstoffen en vluchtige organische verbindingen. Soil²Control is beschikbaar voor zowel grond- als wateranalyses. De volledige lijst van verbindingen in Soil²Control werd vastgesteld om aan de eisen van de Europese wetgeving te voldoen en voorziet in de Europese marktbehoeften. De lijst van verbindingen en de rapportagegrenzen zijn op verzoek beschikbaar.

Betrouwbaar en vernieuwend: Soil²Control is een snelle en betrouwbare benadering, een doorbraak voor milieuadviseurs. De analyse wordt uitgevoerd in ons laboratorium in Rotterdam (Nederland) en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen meerdere Europese SGS laboratoria.

Makkelijk en snel - De voordelen van Soil²Control:

 • Kwantitatieve screening.
 • Kleine monsterhoeveelheid nodig.
 • Accreditatie volgens ISO 17025 voor de meeste parameters.
 • Lage detectiegrenzen.

Analysetermijn: De resultaten zijn beschikbaar in vijf werkdagen na ontvangst van de monsters op in ons laboratorium. Indien u uw resultaten binnen drie werkdagen nodig heeft, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Neem contact op

AS3000

Sinds 1 juli 2007 is het Accreditatieschema 3000 (AS3000) in werking getreden. AS3000 bevat de kwaliteitseisen voor laboratoria voor al het milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het kader van het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit van het Ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De eisen voor het uitvoeren van analyses van bouwstoffen en grond voor partijkeuringen zijn al in 1999 vastgelegd in het Accreditatieprogramma AP04. De afgelopen jaren hebben commerciële laboratoria, samen met VROM, onder leiding van SGS Environmental Analytics, ook een kwaliteitsdocument ontwikkeld voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 beschrijft alle kwaliteitseisen vanaf het moment van monsteroverdracht aan het laboratorium tot en met analyse in het laboratorium.

Voordelen: AS3000 zorgt niet alleen voor een aanscherping van het gehele kwaliteitssysteem. AS3000 schrijft ook een verplichte monstervoorbehandeling voor, bestaande uit malen en homogeniseren. Dit malen en homogeniseren van de grond verlaagt de kans op grote spreiding van analyseresultaten aanzienlijk. Dankzij de monstervoorbehandeling zijn de resultaten nog betrouwbaarder, wordt de faalkans dus kleiner en is er uiteindelijk minder aanvullend onderzoek nodig.

Snel en betrouwbaar: Teneinde onze klanten onze welbekende spoedservice te kunnen blijven bieden, is een een zeer efficiënte maalmachine voor de monstervoorbehandeling ontwikkeld. Dit betekent concreet dat wij ondanks de monstervoorbehandeling nog steeds in staat zijn, om bijvoorbeeld in het geval van bodemsanering overnight-service te verlenen.

Neem contact op

AP04

Algemeen - Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is duurzaam bodembeheer. Dit houdt in: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu én het gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en aanleg van wegen. In het Besluit Bodemkwaliteit in onderdeel Bouwstoffen opgenomen. Van alle bouwstoffen moet worden aangetoond dat ze voldoen aan de normen die daarvoor gesteld zijn voordat ze bv. hergebruikt worden. SGS Environmental Analytics kan de analyses voor u uitvoeren op bouwstoffen (vormgegeven en niet vormgegeven) en op grond.

Accreditaties: Een laboratorium dat onderzoek in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit uitvoert dient, naast een accreditatie volgens de EN-45000 serie een accreditatie volgens AP04 te bezitten (in Nederland beoordeeld door de Raad van Accreditatie). SGS Environmental Analytics is geaccrediteerd voor de volgende pakketten:

 • SG1: Standaardpakket monstervoorbehandeling en de bepaling van de samenstelling van grond (NVN/NEN 5740).
 • SG2: Aanvulling op SG1 met overige genormaliseerde methoden voor de bepaling van samenstelling van grond.
 • SB1: Standaardpakket monstervoorbehandeling en bepaling van de samenstelling van bouwstoffen (niet zijnde grond)en afvalstoffen.
 • SB2: Aanvulling op SB1 met overige genormaliseerde methoden voor de bepaling van de samenstelling van bouwstoffen (niet zijnde grond) en afvalstoffen.
 • U1: Uitloging (kolomproef) van niet-vormgegeven bouwstoffen en grond, inclusief eluaatanalyses.
 • U2: Uitloging (beschikbaarheidsproef / diffussieproef) vormgegeven bouwstoffen en grond inclusief eluaatanalyses

Capaciteit: SGS Environmental Analytics heeft een capaciteit van 75 monsters per dag voor samenstellingonderzoeken en kan 240 uitloogproeven inzetten.

Verpakkingsmaterialen: In AP04 is vastgelegd op welke wijze monsters dienen te worden genomen en hoeveel monster dient te worden aangeleverd. Voor het bemonsteren worden door SGS Environmental Analytics gratis emmers ter beschikking gesteld met een inhoud van 7,5L of 1,8L.

Levertijden: SGS Environmental Analytics biedt een standaard levertermijn van zeven werkdagen voor het samenstellingsonderzoek voor grond en het samenstellingsonderzoek voor bouwstoffen. Voor de overige analyses is de standaardlevertermijn 10 tot 12 werkdagen. De standaard levertermijn voor uitloogonderzoek door middel van de kolomproef bedraagt 25 werkdagen.

AP04-Express: Bij de AP04-Express zijn de resultaten van uw samenstellingsonderzoek binnen vijf werkdagen bij u bekend. Dit betekent dat als u maandag monsters aanlevert in ons laboratorium, dan zijn de resultaten de daarop volgende maandag voor 19.00 uur beschikbaar. Voor de AP04-Express geldt een toeslag van 50%.

AP04-SuperExpress: Naast de AP04-Express heeft SGS Environmental Analytics nu ook de SuperExpress Service. Hierbij rapporteren wij de resultaten van uw samenstellingsonderzoek zelfs in drie werkdagen! Omdat we hiervoor een beperkte capaciteit hebben is reservering via uw accountmanager wel noodzakelijk. De toeslag voor de SuperExpress Service is 75%.

Naast bovenstaande kunnen wij ook uw kolomtesten inclusief analyse(s) op het eluaat binnen vier weken voor u afronden. Voor deze service brengen wij u 25% toeslag in rekening.

Neem contact op

SGS Analytics

Matrices

Bodem

(Bron: NEN 5707)

Vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

Grond

(Bron: Besluit Bodemkwaliteit)

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.

Grondwater

(Bron: Kaderrichtlijn water)

Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.

Waterbodem

(Bron: voor waterbodem is geen formele definitie voorhanden. In het kader van dit Accreditatieschema AS3000 wordt de definitie van Baggerspecie gehanteerd, zoals gegeven in het Besluit Bodemkwaliteit)

Materiaal, vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte, dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Bitumen

(Bron: NEN 7331)

Zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof.

Asfalt

(Bron: NEN 7331)

Natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen.

Afvalwater

(Bron: ISO 6107-1)

Water dat wordt geloosd nadat het is gebruikt of gevormd bij een proces en dat niet meer nodig is in dat proces.

Bouwstof

(Bron: Besluit Bodemkwaliteit)

Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast.

Lucht

(Bron: Energie en milieu-informatiesysteem VITO, België)

Mengsel van een aantal gassen en stoffen, waarvan de samenstelling constant is en gecreëerd door natuurlijke processen, met als voornaamste gassen zuurstof (20,9 %) en stikstof (78,1 %).

Asbest

(Bron: NEN5707)

Mineralogische naam die bepaalde vezelvormige silicaten beschrijft die behoren tot de mineralogische groep van de serpentijn- en amfiboolmineralen en die zijn uitgekristalliseerd in de zogenaamde asbestiforme vorm en daardoor gemakkelijk splijtbaar zijn tot lange, dunne, flexibele sterke vezels wanneer ze worden vermalen of verwerkt.

Opmerking

De mineralen die onder de definitie vallen zijn: chrysotiel (CASnr. 12001-29-5), crocidoliet (CASnr. 12001-28-4), amosiet (CASnr. 12172-73-5), vezelvormig anthophyliet (CASnr. 77536-67-5), vezelvormig actinoliet (CASnr. 77536-66-4) en vezelvormig tremoliet (CASnr. 77536-68-6).

SGS Environmental Analytics

Levertermijnen

Levertermijnen

SGS Environmental Analytics biedt haar klanten een hoge leveringsbetrouwbaarheid van meer dan 90% op projectbasis. Iedere dag worden er vele duizenden monsters verwerkt. Door een zeer efficiënte organisatie en door uitgebreide controlesystemen behaalt SGS Environmental Analytics al geruime tijd zeer goede prestaties ten aanzien van haar levertijden van analyseresultaten. SGS Environmental Analytics kent diverse leveringstermijnen met onder meer een aantal spoedservices. De standaard leveringstermijn voor routinematige analyses bedraagt vijf werkdagen. Leveringstermijnen voor overig onderzoek worden in overleg vastgesteld. SGS Environmental Analytics kent de volgende spoedtermijnen:

 • 7-uur service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 07:15 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 150% wordt in rekening gebracht.
 • Overnight-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 09:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 100% wordt in rekening gebracht.
 • 24 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 17:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 75% wordt in rekening gebracht.
 • 48 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de tweede werkdag vóór 17:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 50% wordt in rekening gebracht.
 • 72 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de derde werkdag vóór 17:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 25% wordt in rekening gebracht.
 • Standaard levertermijn: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de vijfde werkdag vóór middernacht beschikbaar (per fax of email).
 • Asbest 24 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de volgende werkdag vóór 18:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 200% wordt in rekening gebracht.
 • Asbest 48 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de tweede werkdag vóór 18:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 150% wordt in rekening gebracht.
 • AP04-superexpres 72 uur-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de derde werkdag vóór 19:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 75% wordt in rekening gebracht.
 • AP04-expres 5 dagen-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de vijfde werkdag vóór 19:00 u. beschikbaar (per fax of email). Een toeslag van 50% wordt in rekening gebracht.
 • AP04-standaard levertermijn 7 werkdagen-service: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de zevende werkdag beschikbaar (per fax of email).
 • AP04-standaard levertermijn (bouwstoffen) 12 werkdagen: wanneer monsters en opdracht via de reguliere ophaaldienst worden aangeboden of vóór 21:00 u. zijn aangeboden in ons laboratorium te Rotterdam, dan zijn de resultaten de twaalfde werkdag beschikbaar (per fax of email).

Deze analysetermijnen hangen uiteraard ook af van de minimale tijdsduur van de analyses.

SGS Environmental Analytics

Logistieke ondersteuning

Transport

Betrouwbare leveringstermijnen zijn essentieel voor u en SGS Environmental Analytics. Een onderdeel hiervan om dit te bewerkstelligen is de monsterlogistiek. SGS Environmental Analytics biedt u een klantvriendelijk en betaalbaar monstertransport aan, zodat uw monsters op tijd kunnen worden ingezet.

Koeriersdienst: Monsters kunnen op locatie worden opgehaald, overal in Nederland en België. Alle bussen die de monsters ophalen, zijn uitgerust met koelvoorzieningen en de koeriers registreren de monsters met behulp van een Psion (hand held computer). Als de monsters gescanned zijn, zijn deze middels een zeer geavanceerd “track&trace”-systeem altijd traceerbaar. Een simpel telefoontje vóór 11:00 u. naar onze Customer Support-afdeling is voldoende om uw monsters dezelfde dag te laten ophalen. U kunt ook gebruik maken van @mis om uw koerier te bestellen - wel een werkdag van tevoren. Een andere mogelijkheid is om uw monsters af te leveren in een van onze depots. Ieder depot beschikt over een koelvoorziening en een voorraad glaswerk om uw bemonstering te vereenvoudigen.

Express Koeriers: SGS Environmental Analytics heeft specifieke contracten en voorwaarden onderhandeld met een aantal express-koeriers om uw monsters snel te vervoeren.

Verzenden van grondmonsters vanuit buiten de Europese Unie: Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geldt een invoerverbod voor specifieke planten (waarbij het begrip plant zeer ruim moet worden geïnterpreteerd, dit omvat b.v. ook zaden en vruchten), bast, knollen, maar ook voor grond en groeimedium, zie richtlijn 95/44/EG. SGS Environmental Analytics heeft hiervoor een vergunning waardoor onder voorwaarden grond soms toch mag worden ingevoerd, hiervoor is wel een ontheffing nodig (importlicentie). Deze procedure is van toepassing voor grondmonsters van buiten het Europese vasteland en heeft tot doel het voorkomen van risico's voor verspreiding van mogelijk schadelijke organismen is ons ecosysteem. Deze regeling geldt dus niet voor watermonsters.

Elke zending grondmonsters vanuit buiten het Europese vasteland dient te worden vergezeld van een importlicentie (ontheffing) welke tegen vergoeding verkrijgbaar is via uw contactpersoon of afdeling Customer Support. Het is de verantwoording van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat een originele importlicentie aanwezig is bij de zending, een kopie van het document is niet toegestaan. Wanneer er toch grondmonsters zonder importlicentie worden aangeleverd, zullen deze door de NVWA worden vernietigd. De kosten hiervoor zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

In onderstaande informatiebladen vindt u alle benodigde informatie voor verzending nogmaals overzichtelijk uiteengezet. Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of afdeling Customer Support. Voor een specificatie van de landen waarvoor een importlicentie nodig is, kunt u de website van de NVWA raadplegen. Zie hiervoor de tabel "Grond en groeimedia " op tabblad 8.

Import soil samples from outside Continental Europe

Depots

Depot Badhoevedorp
AD-Transport
Jan van Gentstraat 158
1171 GP Badhoevedorp
tel: 020-7371433
Aanlevertijd: 9.00-17.00u.

Depot Elst
B & B koeriers
Bemmelseweg 67
6662 PE Elst
tel: 0481-745297
Aanlevertijd: 9.00-17.00u.

Depot Marum
Locatie bij Transportbedrijf Ben Becker
Transportweg 10
9363TL Marum
tel: 0598-630807
Aanlevertijd: 9.00-16.30u.

Depot Woerden
ACE Courier & Transport
Straat van Gibraltar 3
3446 CM Woerden
tel: 030-687 1133
Aanlevertijd: 10.00-17.00u.

Depot Meppel
Circuit Sneltransport
Rabroekenweg 11
7942 JE Meppel
tel: 0522-443513
Aanlevertijd: 9.00-17.00u.

Depot Oosterhout
SGS Laboratorium
Everdenberg 41
4092 TT Oosterhout
tel: 0162-488488
Aanlevertijd: 9.00-17.00u.

Depot Rotterdam
SGS Laboratorium
Steenhouwerstraat 15
3194 AG Rotterdam
tel: 010-2314700
Aanlevertijd: uiterlijk 19.00u.

Depot Veghel
BK Sneltransport
NCB-laan 117-119 (achter Shell benzinestation)
5462 GC Veghel
tel: 0413-378825
Aanlevertijd: 9.00-17.00u.

Depot Zaandam
Holland Parcel Express
Sluispolderweg 4 D
1505 HK Zaandam
tel: 075-6310901
Aanlevertijd: 9.00-17.00u.

Verpakkingen

SGS Environmental Analytics stelt monsterpotten, monsterflessen en ander verpakkingsmateriaal ter beschikking aan haar opdrachtgevers. Om kwalitatieve redenen levert SGS Environmental Analytics standaard (geconserveerd) glaswerk uit. Onderaan deze pagina kunt u de verpakkingslijst downloaden of bekijken. Hierin zijn voor alle gangbare analyses de benodigde monsterhoeveelheden en het te gebruiken glaswerk opgenomen. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de nu geldende analysenormen. In het door SIKB opgestelde Protocol 3001 staan de conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters vermeld. Graag willen we u erop wijzen dat ten behoeve van een metaalanalyse uw monster bij monstername in het veld gefiltreerd en aangezuurd dient te worden.Uit kwaliteitsoogpunt wordt, indien de monsteraanlevering afwijkt van de opgegeven richtlijn, een melding op het analysecertificaat geplaatst. Ter ondersteuning van efficiënt veldwerk zijn de monsterpotten en flessen steeds voorzien van een unieke, waterbestendige barcodesticker. De verpakkingsmaterialen zijn bij de afdeling Customer Support te bestellen.

SIKB protocol 3001

Overzicht verpakkingsmaterialen

Monsters Langer Bewaren

Grondmonsters worden standaard tot vier weken na aanlevering gekoeld bewaard, tenzij u een schriftelijk verzoek indient middels het onderstaande bewaarformulier. Informeert u bij Customer Support naar de kosten voor deze service. Het langer bewaren van grondmonsters kan voor een periode van maximaal zes maanden. Hierna worden de monsters op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd. De kosten van het milieuverantwoord afvoeren van monsters en het langer bewaren zijn weergegeven in ons tarievenoverzicht.

Formulier: Monsters langer bewaren

SGS Environmental Analytics

Service & Expertise

Certificaatcheck

SGS Environmental Analytics biedt u de mogelijkheid een unieke code meegeleverd te krijgen op uw analyserapporten. Het rapportnummer in combinatie met deze unieke code biedt u en eenieder die toegang heeft tot uw rapporten de mogelijkheid het originele certificaat te downloaden. Op deze wijze kunt u altijd aantonen met de originele resultaten te werken.

 

Certificaatcheck

Service & Expertise

SGS Analytics streeft als toonaangevend milieulaboratorium een hoge leverbetrouwbaarheid en kwaliteit na, die worden gerealiseerd door de kennis en ervaring die onze medewerkers in vele jaren hebben opgebouwd, als ook door het hanteren van up-to-date analytisch chemische methoden met behulp van een modern en geavanceerd instrumentenpark. De kwaliteit wordt tevens gegarandeerd door persoonlijke aandacht en het handhaven van een strikt en ambitieus intern kwaliteitssysteem. Via onze klanteninterface '@mis' kunnen opdrachten worden verstrekt, onderzoeksresultaten worden gevolgd en diverse rapportages statistisch worden bewerkt.

Bovengenoemde vormen van serviceverlening stellen de klant in staat om met vertrouwen met ons samen te werken zodat de klant op zijn beurt kan acteren als een betrouwbare schakel in de gehele waardeketen. SGS Analytics is actief in een jonge, soms nog zeer onvolwassen markt die in de diverse Europese landen verschillende niveaus van groei kent. Deze verschillende niveaus heeft een directe relatie met de noodzakelijk ondersteuning en behoeften van onze klanten. Onze visie is door aanwezigheid van locale “customer support centers” deze ondersteuning te bieden.

Concreet omvatten deze centers een duidelijke structuur, te weten: sales- en accountmanagers, actief met het bezoeken en adviseren van onze klanten, en de afdeling customer support, o.a. verantwoordelijk voor technische, logistieke en commerciële ondersteuning. Wij geloven dat door procesoptimalisatie met een centraal laboratorium de Europese markt op een hoog serviceniveau bediend kan worden; hierbij is optimalisatie van externe logistiek cruciaal. SGS Analytics besteedt veel aandacht aan het opzetten van locale netwerken van koeriersservices, maar ook voor pan-Europese transporten zijn diverse afspraken gemaakt met “Express Delivery”-transporteurs. Wilt u meer weten of onze depots en/of toe te passen monsterverpakkingen, dan kunt u dit vinden onder de specifieke logistieke informatie in de navigator.

SGS Environmental Analytics

IT Oplossingen

IT Oplossingen

SGS Analytics loopt voorop met de toepassing van informatietechnologie. Geavanceerde systemen, gebaseerd op de laatste technologie, worden toegepast om de grote hoeveelheid laboratoriumgegevens snel en betrouwbaar te verwerken. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld middels internettechnologie om zo te zorgen dat de klanten de gegevens op eenvoudige wijze kunnen verwerken. SGS Analytics biedt u de internet-applicatie @MIS aan: hiermee kunt u ook via het internet opdrachten inboeken, resultaten opvragen en toetsen aan diverse regelgevingen. Indien gewenst kunnen ook – op aanvraag – de facturen digitaal opgevraagd worden.

Makkelijk en snel uw resultaten verwerken! Wilt u ook snel de analysegegevens verwerken, de status van een opdracht weten of een opdracht verstrekken? Maak dan gebruik van het uitgebreide laboratorium-portal @mis. Met @mis heeft u altijd toegang tot uw gegevens. Overzichtelijk en op de wijze die u wenst kunnen de gegevens verwerkt worden. Met @mis beschikt u altijd over de meest actuele informatie.

Daarnaast profiteert u onder andere van de volgende mogelijkheden:

 • Verstrekken van opdrachten
 • Track & Trace van analyseresultaten
 • Toetsen conform wetgeving
 • Toegang tot analyse certificaten en facturen
 • Rapporteren middels word en excel
 • Uitwisseling van gegevens met uw eigen informatiesysteem
 • Aanvragen van een koerier
 • @mis werkt snel, eenvoudig en veilig

SGS Food Analytics

Food & Water

Food & Water

Laboratoriumonderzoek

Het laboratorium vormt uiteraard het kloppend hart van ons bedrijf en is gespecialiseerd in een zeer groot aantal microbiologische, chemische en serologische analyses.

Meer informatie

Monstername

Een juiste monstername is mede bepalend voor de kwaliteit van een analyse.

Meer informatie

Employee Portal

Bekijk hier de employee portal voor werknemers van SGS Analytics in Oosterhout.

Login

Laboratoriumonderzoek

Het laboratorium vormt uiteraard het kloppend hart van ons bedrijf en is gespecialiseerd in een zeer groot aantal microbiologische, chemische en serologische analyses. Met de beschikking over klassieke methodieken, PCR- en ELISA technieken voor pathogene micro organismen en serologie en geavanceerde HPLC apparatuur is veel expertise opgebouwd in een grote diversiteit aan matrices. SGS Food Analytics kent een hoge mate van leverbetrouwbaarheid en streeft naar een snelle, digitale levering van de analyseresultaten.

SGS Food Analytics heeft als doel de beste te zijn in het leveren van service voor milieu- en voedingsmiddelenanalyses, dit zodat haar klanten alle vertrouwen hebben om met deze resultaten te kunnen handelen. Onze benadering van analyses is simpel: we gebruiken onze deskundigheid en ervaring om betrouwbare resultaten snel te kunnen leveren, zodat onze klanten geen tijd verspillen en snel hun resultaten kunnen toetsen. Wij zijn trots op onze uitstekende service en als we iets niet kunnen, dan gaan we graag de uitdaging aan! Met meer dan 2000 opgeleide personeelsleden, zijn we actief in 11 Europese landen en breiden onze diensten uit naar nieuwe markten.

Food Microbiologie

Voedingsmiddelen Microbiologie: SGS Food Analytics behoort tot één van Europa’s grootste voedings- laboratoria waar onder andere dagelijks meer dan 1000 microbiologische analyses worden uitgevoerd. Binnen ons analyseaanbod biedt SGS Food Analytics u een ruim assortiment microbiologische analyses aan.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende microbiologische analyses voor voedingsmiddelenonderzoek: Aëroob kiemgetal (30°C)/ Aërobe/Anaërobe sporevormers/ Bacillus cereus/ Campylobacter species/ Clostridia, sulfiet reducerend/ Clostridium perfringens/ Coagulase positieve Staphylococcen/ Coliformen (30°C)/ Enterobacteriaceae (37°C)/ Escherichia coli/ Gisten en schimmels/ Lactobacillen/ Melkzuurbacteriën (ISO)/ Listeria monocytogenes/ Salmonella

Water Microbiologie

SGS Food Analytics behoort tot één van Europa’s grootste voedings laboratoria waar onder andere dagelijks meer dan 250 legionella analyses worden uitgevoerd. Voor dit onderzoek, inclusief monstername, is SGS Food Analytics geaccrediteerd volgens de methode ISO 11731. Dankzij onze unieke logistieke service garanderen wij dat al uw monsters 24h na monstername in ons laboratorium worden geregistreerd en onderzocht. We kunnen u het hele pakket aanbieden dus inclusief eventuele bevestiging en serotypering: Legionella pneumophilia 1/ Legionella pneumophilia 2-14/ Legionella non pneumophilia.

Binnen ons analyseaanbod bieden wij u tevens een ruim assortiment microbiologische analyses aan specifiek voor oppervlakte-, leiding- en drinkwater waaronder: Aëroob kiemgetal (22/36°C)/ Coliformen (37°C), filtratie/ Enterococcen, filtratie/ Gisten en schimmels, filtratie/ Escherichia coli (44°C), filtratie

Food & water chemie

SGS Food Analytics behoort tot één van Europa’s grootste voedings laboratoria waar onder andere dagelijks meer dan 200 chemische analyses worden uitgevoerd. Binnen ons analyseaanbod biedt SGS  u een ruim assortiment chemische analyses aan.Food Analytics

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende chemische analyses voor voedingsmiddelen onderzoek en oppervlakte-, leiding- en drinkwater: Acrylamide/ Ammonium/ As/ Droge stof en vocht/ Eiwit (Dumas)/ Geleidingsvermogen/ Hardheid/ Kaliumpermanganaat/ Metalen/ elementen (voedingsmiddelen en water)/ Mycotoxines (DON, ZEN, OCHA, AFLA, Patuline)/ Pesticiden/ PH/ Suikers, mono- disacchariden/ Suikerpatroon/ Sulfaat/ Transvetzuren/ Vet/ Vetzuurpatroon/ Vitamines/ Voedingswaardepakketten/ Voedingsvezel

Neem contact op

Monstername

Een juiste monstername is mede bepalend voor de kwaliteit van een analyse.

Daarom beschikt SGS Food Analytics over een in de Benelux opererende, goed geoutilleerde eigen buitendienst met uiterst vakbekwame monsternemers. Uiteraard is het mogelijk om de monsters zelf op te sturen of af te geven bij ons laboratorium in Oosterhout. Eventuele materialen voor de monstername kunnen wij desgewenst verzorgen. Openingstijden monsterontvangst: ma-vrij 8.00 - 21.00 uur; zat 8:00 - 16:00 uur.

Na 18.00 uur en op zaterdag is de poort gesloten, maar kunt u bellen met de afdeling monsterontvangst.

t: +31 162 488 400

Neem contact op

Neem contact op